Om MNKRF

Midt-Norge kommunerevisorforening: På vakt for fellesskapets verdier

Alle kommuner og fylker har plikt til å føre tilsyn og kontroll med den kommunale og fylkeskommunale forvaltningen. Alle kommuner skal ha et kontrollutvalg. Utvalget fører tilsyn med om kommunene og fylkene utfører sine tjenester etter lover, forskrifter og politiske vedtak. Kontrollutvalgets sekretariatet er administrasjonen til utvalget, mens revisjonen utfører revisjonsarbeidet for kontrollutvalget.

Midt-Norge kommunerevisorforening, MNKRF, ble stiftet i 2005 og er en faglig interesseorganisasjon for bedrifter og ansatte som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Vi er en del av Norges Kommunerevisorforbund, som har til formål å fremme en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor til beste for kommunene og fylkeskommunene. Vår visjon er å bidra til å utvikle den kommunale kontroll- og tilsynsfunksjonen i regionen.

MNKRF består av sju bedriftsmedlemmer i Trøndelag som har ansvaret for å føre tilsyn med 56 kommuner og én fylkeskommune.

Medlemmer:

Revisjon Fjell

Trondheim kommunerevisjon

Revisjon Midt-Norge

Konsek Trøndelag

Fosen kontrollutvalgssekretariat

Kontrollkomiteens sekretariat i Trondheim kommune

Medlemmene har kompetanse innen revisjon, økonomi, jus, samfunnsfag og humanistiske fag.

Tilsyn og kontroll dekkes gjennom flere tjenester:
Finansforvaltning, finansiell revisjon, forvaltningsrevisjon, IT-revisjon, misligheter, rådgivning, særattestasjoner og selskapskontroll.

En god kontroll- og tilsynsfunksjon er en forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati.

Kontakt
Styreleder Kathrine Moen Bratteng – telefon 915 41 545 og
e-post kathrine-moen.bratteng@trondheim.kommune.no

Se også følgende nettsider for mer informasjon om offentlig revisjon:
www.nkrf.no